Jekyll Themes

lanyon-plus

Author:
Samir Amin @SBAmin
License:
MIT License

lanyon-plus

Based on Jekyll theme: Lanyon by Mark Otto

Build Status

Features